Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 • Spoločnosť FAMON men, s.r.o., Rudolfa Dilonga 1905/3, 010 01 Žilina, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 81102/L, IČO: 55137644, DIČ: 2121877252, IČ DPH: SK 2121877252, bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK12 0200 0000 0047 2003 5154 (ďalej len predávajúci), prevádzkuje internetový obchod: www.famon-men.sk (ďalej len internetový obchod).
 • Predávajúci vydal tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ – Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku). Predávajúci reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o všetkých podmienkach,  spôsoboch a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií alebo prípadných sťažností spotrebiteľov.
 • Reklamačný poriadok ako aj poskytovaná záruka sa nevzťahuje na tovar a prípadné nároky vyplývajúce z prípadných vád zakúpeného tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode osobou, ktorá sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, nepovažuje za spotrebiteľa. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru, rovnako ako aj postup a spôsob vybavenia týchto uplatnených nárokov z vád tovaru, sa v tomto prípade riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

2. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

 • Za kvalitu predávaného tovaru voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci.  Zodpovedá aj za chyby, o ktorých nevedel.  
 • Záručná doba je 24 mesiacov.
 • Ak má vec chyby, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť.    
 • Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.
 • Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu aj poštou (kuriérom), spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie, zaslaním na adresu, aj s uvedením nášho tel. č. a emailu (dôležité pre kuriéra a včasné a správne doručenie zásielky!) : FAMON men, s.r.o., Antona Bernoláka 55, 010 01 Žilina, tel.: +421 950 577 717, email: info@famon-men.sk. Z dôvodu ľahšej preukázateľnosti zaslania doporučujeme zásielku posielať ako doporučenú. Odborným posúdením je vyjadrenie súdneho znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

- spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám

- spotrebiteľ pred prevzatím - kúpou tovaru o vade vedel (pri osobnom odbere)

- vada vznikla v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru

- spotrebiteľovi bola už pri predaji poskytnutá zľava z ceny tovaru na reklamovanú vadu

3. PRÁVA KUPUJÚCEHO

 • Spotrebiteľ má právo na kúpu bezchybného tovaru. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti veci, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich reklamovať bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
 • Práva kupujúceho zo zodpovednosti  za chyby predanej veci závisia od druhu a povahy chyby veci. 

§ 622 OZ Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy  namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú. 

§ 623 OZ  Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Po výbere jedného z týchto práv, nemôže kupujúci  už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Spotrebiteľ má tiež právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí, ak sa rovnaká chyba, ktorá už bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne po tretí krát v záručnej dobe.

Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná gombička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí). O prijatej reklamácii sa zákazníkovi vystaví písomné potvrdenie, v prípade uplatnenia reklamácie priamo v predajni. Zákazník, ktorý reklamovaný tovar zaslal poštou (kuriérom), bude predávajúcim informovaný o prijatí a spôsobe vybavenia reklamácie telefonicky alebo emailom, a to do troch dní od doručenia reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. Do tejto lehoty k rozhodnutiu o reklamácii, sa nezapočítava doba, primeraná podľa druhu výrobku či služby, potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak reklamácia nebola vybavená v lehote 30 dní, po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Odôvodneným zamietnutím reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy, je zamietnutie reklamácie na základe odborného posúdenia, t.j. bez odborného posudku nemôže predávajúci reklamáciu zamietnuť.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom  na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.  Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky účelne vynaložené náklady na odborné posúdenie.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má možnosť riešiť svoj spor s predávajúcim aj prostredníctvom orgánu alternatívneho riešenia sporov. Orgánmi alternatívneho riešenia zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Spotrebiteľ môže prípadný spor riešiť tiež prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy

Predávajúci odporúča kupujúcemu riešiť spor prednostne zaslaním sťažnosti s predmetom sporu na adresu info@famon-men.sk pre vyriešenie sporu skôr, ako by bolo pristúpené k jeho mimosúdnemu riešeniu.

Adresa na doručovanie žiadostí o alternatívne riešenie sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Adresa pre elektronické podania:

ars@soi.sk

adr@soi.sk

 

Tel.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

 

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIÍ

Uplatniť reklamáciu bezodkladne v záručnej dobe u predávajúceho a odovzdať reklamovaný tovar pracovníkovi poverenému vybavovať reklamácie. Pri uplatnení reklamácie treba doložiť doklad o kúpe.

 

UPOZORNENIE:

Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po vybavení reklamácie v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote, je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi primerané skladné alebo tovar predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí byť spotrebiteľ vopred informovaný a musí mu byť poskytnutá dostatočná lehota k prevzatiu tovaru.

 

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 • Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok predávajúceho a je viditeľne umiestnený v každej predajni predávajúceho, ako aj na internetovej stránke internetového obchodu
 • Predávajúci má právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek meniť či dopĺňať, pričom nové znenie nadobudne vždy účinnosť jeho zverejnením.
 • Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.03.2023