Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom je

FAMON men, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“)

Rudolfa Dilonga 1905/3

010 01 Žilina,

zapísaná v OR Okr. súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 81102/L,

IČO: 55137644, DIČ: 2121877252, IČ DPH: SK 2121877252,

bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK12 0200 0000 0047 2003 5154.

Kontaktné údaje:

 • tel.: +421 950 577 717, +421 905 254 543
 • email: info@famon-men.sk

2. Kupujúcim je každý zákazník, ktorý objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu. Tiež zákazník, ktorý zadal objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a potvrdil následnú cenovú ponuku predávajúceho a Všeobecné obchodné podmienky. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ).

Podnikateľom je kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len podnikateľ).

3. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webu/eshopu, elektronickej pošty a telefónu.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

5.Právne vzťahy so spotrebiteľmi sa riadia ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
6.Právne vzťahy s podnikateľmi sa riadia ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka tovaru

1.Kupujúci si vyberá tovar na základe ponuky tovaru zobrazenej na stránkach internetového obchodu predávajúceho. Táto ponuka zobrazená prostredníctvom ilustračných fotiek má len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na takto ponúkaný tovar.
2. Cena tovaru uvedená pri každej položke je vrátane platnej sadzby DPH, v mene euro a nezahŕňa cenu dopravy ani iných nákladov súvisiacich s dodaním tovaru kupujúcemu. Cena v internetovom obchode je platná v okamihu objednania tovaru a môže sa meniť.
3.Objednávku môže kupujúci vytvoriť prostredníctvom objednávkového formulára internetového obchodu, zaslaním emailu, poštou alebo telefonicky. Pri objednávaní cez objednávkový formulár si kupujúci najskôr vyberie tovar do „nákupného košíka“, následne zvolí množstvo a spôsob dodania a platby. Pri objednávke tovaru kupujúcim zaslaním emailu, poštou alebo telefonicky (mimo internetového obchodu), pošle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku na objednaný tovar, po písomnom potvrdení ktorej kupujúcim a jeho súčasnom súhlase s obchodnými podmienkami bude predávajúci považovať za uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Pri objednávke tovaru v čase objednávky nedostupného v internetovom obchode, vyslovene pre kupujúceho (predávajúci musí tovar objednať u svojho dodávateľa špeciálne pre zákazníka, napr. iná farba tovaru, veľkosť, alebo úplne iný tovar), môže predávajúci od kupujúceho požadovať úhradu zálohy vo výške 50% z predajnej ceny objednaného tovaru a tovar pre kupujúceho následne objedná až po úhrade tejto zálohy.
4.Potvrdením objednávky kupujúci podáva záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a tiež potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s ktorými súhlasí . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, a teda kúpna zmluva vzniká až na základe písomného potvrdenia o dostupnosti a expedícii tovaru predávajúcim. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné a teda ani za uzatvorenie kúpnej zmluvy.
5.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho je zaslanie cenovej ponuky kupujúcemu, vyhotovenej na základe objednávky kupujúceho zadanej emailom, poštou alebo telefonicky. Písomným potvrdením tejto cenovej ponuky kupujúcim sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.

III. Spôsob platby

1.Predávajúci ponúka kupujúcemu na výber viacero možností platby za tovar:
- platobnou kartou cez internetovú aplikáciu tretej strany, kde po zadaní potrebných údajov a ich overení, bude objednávka potvrdená a kúpna cena považovaná za uhradenú
- bankovým prevodom po dokončení objednávky na účet predávajúceho s variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky,
- dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra (v hotovosti alebo platobnou kartou)
- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na predajni
2. V prípade platby bankovým prevodom sa kúpna cena považuje za uhradenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

IV. Dodanie tovaru

1.Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve a kvalite a za dohodnutú cenu. Kupujúci je povinný za tento tovar uhradiť kúpnu cenu a tovar prevziať.
2.Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne, v závislosti od dostupnosti objednaných produktov a prevádzkových možností predávajúceho, najneskôr však do siedmych pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky (v prípade, že je tovar skladom u predávajúceho). Dodacia lehota (ak je pri tovare uvedená) je len orientačná a predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené dlhšou dodacou lehotou.
V prípade špeciálnych objednávok (napr. v čase objednávky tovar nie je skladom a je nutné tento objednať u dodávateľa) môže byť dodacia lehota výrazne dlhšia a bude kupujúcemu vždy oznámená emailom alebo telefonicky.
3. V prípade objednávky tovaru iným spôsobom ako cez internetový obchod, budú kupujúcemu spolu s tovarom zaslané aj tieto všeobecné obchodné podmienky. Ak tieto kupujúci neobdrží, je povinný o tomto informovať predávajúceho.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodania tovaru sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu do rúk kupujúceho alebo ním splnomocnenej osoby.
5.O odoslaní tovaru sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho na emailovú adresu uvedenú pri objednávke.
6. Náklady spojené s prepravou tovaru kupujúcemu nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a pripočítavajú sa k sume objednávky. Vyčíslené sú automaticky vo faktúre vystavenej na základe objednávky alebo v zaslanej cenovej ponuke.
Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa cena prepravy vypočítava individuálne a kupujúci je o cene prepravy vopred upovedomený.
7. Spôsob dodania tovaru si volí kupujúci pri objednávke z nasledovných možností:
- osobný odber – prevádzka v Žiline alebo v Poprade (bezplatne)
- zaslanie prepravnou službou kuriérom (výber prepravnej služby určuje predávajúci a táto služba je spoplatnená)

V. Doručenie a prevzatie tovaru

1.Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu bol doručený na ním zadanú adresu dodania uvedenú na objednávke.
2.Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nevyhnutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom ako bol dohodnutý v objednávke, je kupujúci povinný náklady spojené s opakovaným doručovaním prípadne náklady, ktoré vyplynuli z iného spôsobu doručenia uhradiť.
3.Súčasťou dodávky objednaného tovaru je doklad o kúpe, s uvedením dátumu predaja, špecifikácie tovaru, kúpnej ceny a identifikácie predávajúceho.
4.Predávajúci tovar zasiela vo pre daný druh tovaru vhodnom a bezpečnom obale. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a nepoškodenosť obalov tovaru. V prípade viditeľného poškodenia obalu je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať, o uvedenom informovať predávajúceho a s prepravcom spísať záznam o poškodení zásielky. Kupujúci svojim podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že obal zásielky nebol porušený alebo poškodený a tovar bol riadne a kompletne dodaný v zmysle objednávky. Reklamácie na poškodenie tovaru, jeho množstvo a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky tovaru od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Neskoršie reklamácie tohto typu, ktoré neboli okamžite uplatnené, nebudú akceptované.
5. Pri osobnom odbere v ktorejkoľvek predajni je kupujúci oprávnený v prípade zjavných vád tovaru, tento neprevziať. Jeho osobným prevzatím kupujúci potvrdzuje, že tovar prevzal bez zjavných vád, v objednanom množstve a kvalite.
6. Prevzatím tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare.
7. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k dodanému tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve.

VI. Storno objednávky

1.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu len pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, ako je definované v článku II. bod 3. Všeobecných obchodných podmienok.
Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom).
Po jej záväznom potvrdení predávajúcim má kupujúci právo stornovať objednávku len v prípade, ak predávajúci poruší kúpnu zmluvu nesplnením dohodnutých podmienok dodania (napr. termínu dodania).
V prípade bezdôvodného stornovania potvrdenej objednávky má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody takýmto jednaním.
Tovar, ktorý si kupujúci objedná (telefonicky, poštou alebo emailom) mimo ponuky zverejnenej na internetovom obchode (tovar inej veľkosti, farby alebo úplne iný druh tovaru, ktorý je objednaný špeciálne pre kupujúceho podľa jeho potvrdenej objednávky) nie je možné vrátiť. Predávajúci si bude uplatňovať právo na náhradu škody predovšetkým, ale nie len , pri takomto nákupe tovaru na vyslovenú objednávku kupujúceho, pričom predávajúci preukázateľne vynaložil náklady na obstaranie takéhoto tovaru. V takomto prípade je predávajúci oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny tovaru.
2.Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch:
- keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť alebo tovar dodať z dôvodu chybne zadaných vstupných údajov kupujúceho (tel. číslo, email, adresa), kupujúci je nedostupný, a pod.
- objednaný tovar sa už nedodáva, nevyrába, alebo sa výrazne zmenila jeho nákupná cena
- ak predávajúci ponúka tovar za chybne uvedenú cenu, ktorá je neprimerane nižšia ako cena obvyklá, za ktorú sa tovar v danom čase predáva, pričom kupujúcemu musela byť uvedená skutočnosť zrejmá (neprimerane nízka cena predstavuje cenu, ktorá je nižšia ako cena, za ktorú uvedený tovar predávajúci nakupuje u svojho dodávateľa)
- ak kupujúci pri niektorom z predchádzajúcich zmluvných vzťahoch hrubo porušil svoje dohodnuté záväzky
3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim.
4. V prípade, že predávajúci stornuje objednávku a odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tomto bezodkladne informovať kupujúceho na emailovú adresu uvedenú v objednávke, prípadne telefonicky. Ak bola kúpna cena alebo jej časť kupujúcim už uhradená, je predávajúci povinný túto previesť späť na účet kupujúceho v lehote pätnástich kalendárnych dní, pokiaľ sa nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny kúpna zmluva zaniká.
5. V prípade ak objednávka kupujúceho nebola záväzne potvrdená predávajúcim do 14 dní od jej odoslania, považuje sa táto za neplatnú v dôsledku uplynutia času.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

1.Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (nie podnikateľom), má v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, právo za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Toto právo platí v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenej tretej osoby, s výnimkou dopravcu.
2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to formou listu zaslaného poštou na adresu predávajúceho alebo emailom na adresu: info@famon-men.sk. Na tento účel môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.
3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v 14. deň odo dňa, keď lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa táto od začiatku ruší.
4. Kupujúci má právo v rámci tejto 14 dňovej lehoty tovar po prevzatí rozbaliť a vyskúšať primeraným spôsobom, obvyklým pri nákupe v kamennej predajni, v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim v zákonnej lehote, zodpovedá kupujúci za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je najmä:
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený, prípadne upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, so súčasným poskytnutím služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní tovaru porušený a z hygienických alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo vrátiť osobne predávajúcemu na ktorúkoľvek jeho predajňu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to tovar nepoužívaný, nepoškodený, v pôvodnom stave, so všetkými visačkami a pokiaľ možno v originálnom obale, spolu s vyplneným formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený znížiť vrátenú sumu o hodnotu vzniknutej škody. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
7. V prípade oprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu, ak ich hradil kupujúci. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Úhrada bude vykonaná rovnakým spôsobom , akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci nesúhlasil s iným spôsobom platby, bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci peniaze vráti, bez zbytočných odkladov, najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania vráteného tovaru.
8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar nedoručí alebo neodovzdá. Platba za zakúpený tovar sa kupujúcemu vráti až po doručení alebo vrátení tovaru predávajúcemu.
9. Predávajúci nepreberie vrátený tovar zaslaný prostredníctvom dobierkovej služby a musí byť kupujúcim zaslaný vždy len formou klasického poštového balíka alebo zásielkovou službou, bez potreby akejkoľvek platby zo strany predávajúceho, ktorý tovar prijíma späť.
10. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a napriek tomu zašle tovar späť predávajúcemu, tento tovar nebude predávajúcim prijatý, prípadne bude na náklady kupujúceho tomuto vrátený späť.
11. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi sa uplatňujú podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
12. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sú naše kontaktné údaje nasledovné:
Tel.: +421 950 577 717 (8:00 - 16:00), email: info@famon-men.sk
Adresy na vrátenie tovaru osobne:


FAMON men, s.r.o.
budova SLSP vedľa Auparku,
Antona Bernoláka 55
010 01 Žilina
Tel.: +421-950-577 717, +421-905-254 543
E-mail: predajnazilina@famon-men.sk


Pre vrátenie tovaru poštou/kuriérom je adresa (vždy uviesť pre správne doručenie naše kompletné údaje nižšie!):
FAMON men, s.r.o.
budova SLSP vedľa Auparku,
Antona Bernoláka 55
010 01 Žilina

 
Tel.: +421-950-577 717, +421-905-254 543
Email: info@famon-men.sk

VIII. Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia ustanoveniami Reklamačný poriadok predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

IX. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom FAMON men, s.r.o. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. Bližšie informácie sú uvedené tu: Ochrana osobných údajov prevádzkovateľom FAMON men, s.r.o.


X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.
2. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže prevádzkovateľ kedykoľvek meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, ktoré vznikli pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok ostávajú zmenou nedotknuté.
3. Na všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (aj keď je kupujúci zo zahraničia), sa vzťahuje právo Slovenskej republiky (aj pre prípadné spory).

V Žiline, dňa 10.03.2023
FAMON men, s.r.o.

 

Všeobecný štatút súťaže konanej 25.08. - 05.09.2022

Štatút súťaže FAMON men, s.r.o.

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Májová súťaž“ je spoločnosť FAMON men, s.r.o, budova SLSP vedľa Auparku, Antona Bernoláka 3243, 010 01 Žilina, IČO: 55137644, zapísaná v OR Žilina, odd.: sro, vl. č.: 81102/L (ďalej len  „Organizátor“ alebo „Vyhlasovateľ“).

 1. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže bude k dispozícii na webovej stránke www.famon-men.sk a v sídle Organizátora.
 2. Cieľom súťaže je propagácia obchodného mena FAMON men, s.r.o. a podpora predaja v eshope www.famon-men.sk.
 3. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

Trvanie súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 08:00 25.8.2022 do 05.09.2022 24:00. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 06.09.2022.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá splní podmienku pravidiel súťaže uvedenú nižšie, v termíne konania súťaže uvedenom vyššie. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do zlosovania. Losovať sa bude 1 výherca.

Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len oprávnené osoby uvedené vyššie.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.
 4. Podmienkou zapojenia do súťaže je odpoveď vo forme komentára na súťažnú otázku: "Koho by pod stromčekom potešilo nové oblečenie z Famonu" na Facebook funpage Famon- značková móda pre náročných.

Výhra v súťaži

 1. Výherca v súťaži získava jeden kupón v hodnote 30 eur. 
 2. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže.
 3. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Oznámenie o výhre

Meno výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením na sociálnych sieťach  FB a IG spoločnosti FAMON men, s.r.o., ako odpoveď na súťažné komentáre - kde sa výhercovi napíše, aby kontaktoval vyhlasovateľa. Následne bude tomuto zaslaný email s inštrukciami o výhre.

N oznámenie je výherca povinný reagovať v lehote do 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové zlosovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Odovzdanie výhry

Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom osobného  odovzdania alebo zaslania jeho výhry (emailom, poštou alebo kuriérom). Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania alebo doručenia výhry.

 1. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 2. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na sociálnych sieťach FB a IG, alebo na webovej adrese www.famon-men.sk.

Strata nároku na výhru

 V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

Dôležité podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže má právo jednostranne a bez akejkoľvek náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

 1. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 3. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 5. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.
 6. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá tak prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.

 1. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Informačná povinnosť je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov, zverejnených na webovej adrese Vyhlasovateľa (www.famon-men.sk).
 3. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 4. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov.
 5. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne najneskôr po uplynutí 1 roka.

Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.

 1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 2. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 3. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 4. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 5. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.