Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto robíme všetko pre to, aby boli vami poskytnuté osobné údaje u nás v bezpečí.

Od 25.05.2018 sú všetky vaše osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť FAMON men, s.r.o., IČO: 55137644, so sídlom budova SLSP vedľa Auparku, Antona Bernoláka 3243, 010 01 Žilina je prevádzkovateľom internetového obchodu, kamenných predajní a informačného systému „Zoznam verných zákazníkov“ (ďalej len "prevádzkovateľ").

FAMON men pôsobí pri spracúvaní osobných údajov návštevníkov webových stránok www.famon-men.sk (ďalej len „webové stránky“) a zaregistrovaných zákazníkov FAMON men, s.r.o., ktorí nakúpili v kamenných predajniach alebo prostredníctvom webových stránok, ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. Aké osobné údaje spracuvávame?

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorú nám poskytnete a týka sa vás, ako fyzickej osoby. Na základe tejto poskytnutej informácie (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, lokalizačné údaje, online identifikátor, číslo, kód), vás môžeme priamo alebo nepriamo  identifikovať. Medzi osobné údaje patria najmä meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, IP adresa.

Ak pre registráciu na webové stránky alebo prihlásenie využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte prevádzkovateľovi tiež prístup k vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou vášho verejného profilu na Facebooku je vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači alebo v mobile. Používame ich preto, aby sme zistili preferencie návštevníkov našich webových stránok a vedeli prispôsobiť cielenie reklamných kampaní a tiež vylepšovať ponuky tovarov a služieb na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, môžeme získavať údaje o vašich návštevách našich webových stránok, prezeraných produktoch a vašich ďalších aktivitách na našich stránkach. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám u nás páči a nedokázali by sme presne vyhovieť vašim požiadavkám. Nemáme záujem zaťažovať vás informáciami, ktoré vás osobne nezaujímajú a sú pre vás nerelevantné.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich kedykoľvek deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.

3. Na aké účely vaše údaje spracuvávame? 

Vaše osobné údaje nám zadávate dobrovoľne do online formulárov na našich webových stránkach: registrácia, objednávka alebo osobne - písomne v kamenných predajniach. Poskytnuté údaje používame na nasledovné účely, a to len v nevyhnutnom rozsahu:

- meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska ( v prípade FO – podnikateľ aj váš obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH): vystavenie faktúry a súvisiacich dokladov, doručovanie darčekov, korešpondencia v zmysle platnej legislatívy (napr. oznámenie o vybavení reklamácie) 

- email + telefónny kontakt: kontaktovanie zákazníka ohľadom vybavenia a doručenia objednávky

- email: zasielanie obchodných oznámení, marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; pri chatovaní na webe, ak užívateľ vyplní email v chatovacom okne pred začatím chatu

- telefónne číslo: za účelom informovania o stave objednávky platiaceho zákazníka – oprávnený záujem poskytnúť zákazníkovi pridanú hodnotu, nadštandardný servis, zasielanie sms s obchodnou správou s oprávneným záujmom informovať zákazníka o tom, čo ho zaujíma, informovanie zo strany kuriéra o doručení zásielky

- pohlavie: údaj je dodatočne dopĺňaný prevádzkovateľom – oprávnený záujem zasielať užívateľom len relevantné informácie  

- platobné údaje: technické zabezpečenie platby - právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej na diaľku

Osobné údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

4. Aká dlhá je doba uchovávania údajov?

FAMON men, s.r.o. uchováva osobné údaje na vyššie uvedené účely, pokiaľ máte aktívny účet vo FAMON men, s.r.o., ak platné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. Ak svoj súhlas odvoláte, váš účet bude vymazaný a prestane existovať. Vaše údaje budú vymazané a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať naše výhody a služby.

5. Sprostredkovatelia, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom 

Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú vás informujeme, že vaše osobné údaje sú spracovávané prevádzkovateľom FAMON men, s.r.o. a jeho zamestnancami. 

Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú viazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich práce vo FAMON men, s.r.o.

FAMON men, s.r.o. ako správca poveruje spracúvaním osobných údajov ďalšie subjekty ako tzv. sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje pre FAMON men, s.r.o. na účely a spôsobom, ktorý stanovuje FAMON men, s.r.o. V prípade, že je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb a iba v prípade, že ste súhlas udelili. FAMON men, s.r.o. využíva služby týchto sprostredkovateľov:

- Direct Parcel Distribution SK s.r.o., SR, IČO: 35834498 – prepravné služby

- AN systems.sk, s.r.o., SR, IČO: 45250588 – účtovnícky, skladový, pokladničný systém, cloudové služby

- SHOPTET, a.s., ČR, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675 – eshopový systém, cloudové služby

- GOPAY s.r.o., ČR, Planá 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768

- Ing. Michal Dupkala, MGTM, SR, IČO: 37093436 - externé účtovnícke služby

- Mail Chimp, USA, The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404,   Atlanta, Georgia, USA - za účelom technickej podpory a email marketingu

- Google, Inc., USA, Googleplex, Mountain View, California, USA - nástroje on-line marketingu

- Facebook, Inc., USA,  1601 Willow road, Menlo Park, CA 94025, USA - nástroje on-line marketingu

- Hotjar Ltd., Malta, Europe, Level 2, St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe - analýza správania a spätná väzba

6. Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa požadovať:

- informácie o osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ spracováva, o účele a povahe ich spracúvania, o sprostredkovateľoch, ktorí týmito údajmi disponujú
- prístup k údajom, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli
- opravu osobných údajov alebo ich doplnenie v prípade nepresností či neúplnosti
- vymazanie osobných údajov (tzn. právo na zabudnutie) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo už nemáme zákonný dôvod vaše osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte.
- prenesenie vašich spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu k inému prevádzkovateľovi, keď odovzdáme vaše osobné údaje na základe vašej písomnej žiadosti vám alebo inému správcovi podľa vášho rozhodnutia

Dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií (profilovania), na základe ktorej FAMON men, s.r.o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely. Námietku môžete zaslať poštou, emailom na adresu: info@famon-men.sk alebo kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia. Ak dotknutá osoba požiada o vymazanie všetkých osobných údajov a o ukončenie svojej registrácie vo FAMON men, s.r.o., budú všetky údaje dotknutej osoby vymazané. Osobné údaje budú uchované, len ak na to existujú právne požiadavky alebo je otvorený spor.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba má vždy právo v prípade porušenia povinností prevádzkovateľa obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov, podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení.

7. Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás prioritou a dbáme o ňu. Nakladanie s vašimi osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). FAMON men, s.r.o. kladie veľký dôraz na zabezpečenie spracúvaných údajov pri ich spracovaní. Údaje sú ukladané na zabezpečených serveroch, v databázach a v sytémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené vyššie, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto údajom je chránený heslami a firewallom.

V prípade, že by boli naše systémy alebo systémy našich sprostredkovateľov napadnuté hackerským útokom alebo iným spôsobom a vznikla by hrozba úniku dát, budeme vás v lehote do 72 hodín informovať o prijatých opatreniach a zároveň komunikovať o vzniknutej situácii aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v Slovenskej republike, s Úradom na ochranu osobných údajov.